חפש

קורסים והשתלמויות

   קורס חשבי שכר   תקנון בחינות לשכת רו"ח  טופס הרשמה לקורס 
 
קורס חשבי שכר בכירים תקנון בחינות לשכת רו"ח  טופס הרשמה לקורס 
מטרות הקורס:
• הקניית כלים לחשב השכר תוך העמקת ועדכון יסודי של הידע בתחום המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני.

הקורס מיועד:
• הקורס מיועד לחשבי שכר, חשבים, אנשי כוח אדם ומנהלים שיש להם זיקה לנושא השכר והכספים.

תעודה:
• תעודת גמר מטעם לשכת רואי חשבון בישראל תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס , מעבר בציון מינימאלי של 60 נקודות בבחינה העיונית.

נושאי הלימוד:
א. דיני מס הכנסה:

1

הגדרת רכיבי ההכנסה.

סעיף 2 רישא , 2(2) , 3(ט) תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים) , התשנ"ג – 1993 להלן – תקנות המשכורת

2

שווי ההכנסה כולל היבטי מע"מ.

סעיף 3(ט) , תקנות מס הכנסה(שווי שימוש ברכב), התשמ"ז 1987 ,תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב – 2002 , תקנה 15א לחוק מע"מ

3

מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר.

סעיף 121 , לרבות הכנסות מיגיעה אישית ושאינן מיגיעה אישית

4

נקודות זיכוי וסמכות הענקתן.

סעיפים 33א – 45 , כללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים) , התשל"ח - 1977

5

זיכויים אישיים: משמרות, יישובי פיתוח, תרומות, החזקת קרוב במוסד סיעודי.

סעיפים 10 , 11 , 46 , תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו – 1996 , תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז – 1986 ,

6

הכנסות פטורות.

סעיפים : 9(5) , 9(20) , 9(21) ,

7

מיסוי קופות גמל לרבות חישובי אופטימום.

הכנסה מזכה מעבודה ו/או שאינה מעבודה

סעיפים : 3(א) , 3(ה3) , 45א, 47 9(16א) , 9(17),9(18) , 32(14)

תקנות מס הכנסה רלוונטיות וביניהן : תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד – 1964 , תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), התש"ם – 1980 , תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), התשכ"ב – 1962 , תקנות מס הכנסה (תנאים להתרת הוצאות בגין תשלומי מעביד לקופת גמל), התשמ"ח – 1988 , תקנות מס הכנסה (זכאות למשיכת סכומים להשתלמות מקרן השתלמות), התשנ"ז – 1997 , צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), התשנ"ח – 1997 , תקנות מס הכנסה (ניכוי סכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ"ח - 1997

תיקון 153*

8

חישוב מאוחד ונפרד.

סעיפים : 37 , 38 ,65,39 ,66(ג)(2), 66 (ד), 66(ה)

9

קרנות השתלמות (לרבות לבעלי שליטה ).

סעיפים : 3(ה), 9(16א), 32(9)

10

פטור לפיצויי פיטורין לרבות רצף זכויות ופריסת מענק.

סעיפים : 9(7א) + נוסחת השילוב , 8(ג)

11

פטור לקצבאות לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי פיטורין והיוון

סעיף 9א+ נוסחת השילוב

12

גילומי שכר נטו.

סעיף 121 , 141

13

מיסוי עובדים זרים בישראל (לרבות ההיבט הארגוני).

סעיף 48א , חוק היטל עובדים זרים

14

מיסוי ישראלים בחו"ל.

סעיף 67א ,כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב – 1982 , קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)(קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל), התשנ"ב – 1992.

15

מס שכר ומס מעסיקים.

תקנות המשכורת , חוק מס מעסיקים, התשל"ה – 1975 , צו מס מעסיקים (שינוי שיעור המס), התשנ"ב - 1992

16

הוצאות מוכרות והוצאות עודפות.

סעיף 181ב , סעיף 17 רישא , תקנות מס הכנסה , תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב - 1972

17

הוראות ניכוי במקור.

סעיף 164 + תקנות המשכורת , תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים), התש"ן – 1989 , צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ"ז – 1967 , תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסוימים) , התשכ"ז – 1967 , קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)(הוצאות אש"ל בארץ), התשמ"ג – 1983 , תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירות דירה באיזור פיתוח), התשל"ז – 1977 , תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), התשל"ח – 1978 .

18

נותני שירותים שאינם שכירים.

הוראות ניכוי מס במקור , הכרת טופס 856

19

שימוש בטפסים וטבלאות.

טופס 101 ,102,126 161 , שימוש בלוח הניכויים

20

הליכי שומה וגביה לרבות הכרת דוחות לשכיר.

21

עדכוני חקיקה ופסקי דין.

22

תרגול מעשי.

 

*הערות הוועדה ללימוד בנושא סעיף 47 ו- 45 א':

א. בגוף השאלה ייקבע באיזה יחיד מדובר: "עמית יחיד" או "עמית מוטב". קביעהזו תהיה מחייבת את הפיתרון.
ב. לגבי עמית יחיד לא יישאלו שאלות לגבי עובד מעל גיל 50, שיש לו הכנסה מעבודה ועסק באותה שנת מס.
ג. שאלות בנושא חישוב מיקסום ההפקדה לקופה יישאלו רק לגבי "עמית יחיד".
ד. יישאלו שאלות בנושא סעיף 45 א' ו- 47 לגבי "עמית מוטב".

ב. ביטוח לאומי*:
גמלאות יחסיות- מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודה.
גמלאות שאינן יחסיות - זקנה, שאירים, נכות כללית.
ענף :
1.אימהות – מענק לידה, דמי לידה.
2.פגיעה בעבודה וביטוח שירות מילואים.
3.נכות מעבודה, תאונות עבודה ו"מחלת מקצוע".
4.ביטוח זקנה ושאירים.
ביטוח אבטלה.
ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל.
תושב ישראלי בחו"ל ועובדי זרים בישראל.
מי שאינו עובד ואינו עצמאי.
עובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחה.
הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי.
תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה.
תשלום נוסף ופריסת שכר (הגדרה חדשה).
שימוש בטפסים וטבלאות.
שומות ביטוח לאומי, ניכויים.
עדכוני חקיקה ופסקי דין.
תרגול מעשי.

ג. דיני עבודה*:
חוק שכר מינימום
חוק הגנת השכר
חוק שעות עבודה ומנוחה
חוק עבודת נשים
חוק פיצויי פיטורין
דמי הבראה - הסכם קיבוצי וצו הרחבה
חוק חופשה שנתית
חוק דמי מחלה
חוק עבודת הנוער
משפט העבודה ובית הדין לעבודה.
יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים.
חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד.
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד.
חוק עובדים זרים.
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה).
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.
חוק חופש העיסוק.
חוק חיילים משוחררים.
עדכוני חקיקה ופסקי דין.

ד. ביטוח פנסיוני:
מערכת הבטחת הכנסה בישראל.
קופות הגמל בישראל.
ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה.
קרנות פנסיה - החדשות והשוואה לתוכניות ישנות.
פנסיה תקציבית ומצטברת.
פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד.
רצף זכויות והקפאת זכויות.
ניתוח אלטרנטיבות, שילובים שונים ובחירת התוכנית האופטימאלית.
טופס 161 החדש

ה. מחשוב מערך השכר:
עקרונות שילוב המערך הממוחשב בחשבות שכר - שימושים מתקדמים בתוכנת שכר.
הכרת תוכנות שכר
קליטת עובד
הכנת תלוש שכר
הכנת פקודת תשלום לבנק
עדכון תוספת שכר אוטומטית
הכנת דוחות חודשיים
הכנת דוחות שנתיים
הפקת טפסי 106
הפקת טפסי 126
דווח למוקד ארצי לניכויים
קשר למס"ב (מע' סליקה בנקאית).

*בכל מקום בו מצוין חוק, הכוונה היא לחוק ולתקנותיו.   
 
 
  
1. סמכות הוועדה המקצועית:
הוועדה המקצועית להסמכת חשבי שכר, בראשות רו"ח אורי מורד, אחראית על:
תקנון הבחינות.
נושאי הלימוד.
עריכת הבחינות.
מתן פטורים מבחינות.
הסמכה.

2. תנאי הבחינה:
עד לתאריך 31.12.2007 לבחינה יורשה לגשת גם מי שלא למד במוסד אשר בפיקוח לשכת רואי חשבון בישראל.
החל מתאריך 1.1.2008 לבחינה יורשה לגשת אך ורק מי שלמד באחד המוסדות הנמצאים בפיקוח של לשכת רואי חשבון בישראל.

3. מועדי הבחינות:
הבחינות יתקיימו ב-4 מועדים בשנה: בחודשים מרס, יוני, ספטמבר, דצמבר.

4. בוחנים:
הוועדה תמנה בוחנים אם בדרך כלל או לבחינות מסויימות.

5. אגרות בחינה- פרסום ונהלים:
הוועדה תפרסם את מועדי הבחינות, מיקומן, הליכי הרישום וסכום האגרה.
נבחן, אשר לא יופיע לבחינה, לא יקבל את כספו חזרה, למעט אם הודיע על אי הופעה לבחינה, 48 שעות, לפני מועד הבחינה.

6. שפת הבחינה:
הבחינות תהיינה בכתב, בשפה העברית. הוועדה רשאית במקרים מיוחדים לאפשר לנבחן, אשר יגיש בקשה לכך, לענות על השאלות של הבחינה בשפה אחרת ובתנאי כי ישלם תשלום מיוחד עבור הוצאות תרגום.

7. הכנסת חומר מקצועי לאולם הבחינות:
הנבחן רשאי להביא עמו לבחינה אוגדן חוקים רלוונטיים, שאושר על ידי הוועדה, ופורסם באתר הלשכה.

8. ציונים:
ציון עובר הינו 60%. הוועדה תפרסם באתר הלשכה את תוצאות הבחינה. ניתן לערער על תוצאות הבחינה בהתאם לנוהל ערעורים שפורסם ובכפוף לתשלום אגרת ערעור.

9. הרשמה לבחינה חוזרת:
נבחן נכשל בבחינה, רשאי הוא לשוב ולהיבחן ואולם אם קיבל ציון שלמטה מ-31 נקודות, לא יורשה לשוב ולהיבחן אלא במועד שלאחר המועד הבא בתכוף למועד שבו נכשל.

10. ערעור על ציון:
 

1.    מזכירות הוועדה תודיע לנבחן על הציון, באמצעות פרסום באתר חשבי שכר של הלשכה.  

2.    ציון עובר: 60 ומעלה.

3.    ציון המאפשר הגשת ערעור: 51-59 בלבד.

4.    ניתן להגיש ערעור באחד מן המקרים הבאים בלבד:

א.    הנבחן סבור שנפלה טעות בניסוח שאלה, בניסוח תשובה או בקביעת התשובה הנכונה.  

ב.     הנבחן מבקש לבדוק מחדש את סימוני התשובות במבחנו שלו.

5.    על המערער לשלוח למזכירות הוועדה (רח' שפ"ר 20 תל-אביב- לידי המרכז לבחינות חשבי שכר) בקשה לקבלת מחברת הבחינה ודף התשובות. את המכתב יש לשלוח בתוך שבוע ימים מפרסום תוצאות הבחינה. יש לצרף אגרה בסך 20 שקל בהמחאה לפקודת לשכת רואי חשבון בישראל.  

6.    לאחר קבלת מחברת הבחינה ודף התשובות, ניתן להגיש למזכירות  הוועדה ערעור בתוך שבועיים מיום פרסום תוצאות הבחינה. יש לשלוח למזכירות הוועדה ערעור מפורט ומנומק, בצירוף אגרה נוספת בסך 30 שקל בהמחאה לפקודת לשכת רואי חשבון בישראל.

7.    החלטת הוועדה בנוגע לערעור תימסר למערער במכתב שיישלח לכתובת שציין בערעורו. החלטה זו היא סופית.  

11. זכאות לתעודה:
לנבחן אשר עמד בהצלחה בבחינה עיוניות ומעשית, תוענק תעודה מטעם לשכת רואי חשבון בישראל.

12. תוקף התקנון:
תקנון זה בתוקף מיום 1 בספטמבר 2004.

13. תקופת מעבר:
בתקופה שעד יום 31.12.2007 יהיה רשאי לגשת לבחינה גם מי שלא למד במוסד, אשר בפיקוח של לשכת רואי