חפש

דמי הבראה במגזר הציבורי

עדכון תעריף הבראה במגזר הציבורי

התעריף ליום הבראה במגזר הציבורי התעדכן ב 1/6/2017 ועומד על סך של 424 ש"ח
 
 

מהם דמי הבראה?

דמי הבראה הינה קצובה לה זכאי העובד ממעבידו, כחלק מתנאי העסקתו,  עבור השתתפות המעביד בהוצאות ההבראה והנופש של העובד. כיום העובד לא נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה כאמור.  

 

מי זכאי לתשלום דמי הבראה?  

 

כל עובד, לאחר שהשלים שנת עבודה מלאה, זכאי לתשלום דמי הבראה עבור תקופת עבודתו. במקומות בהם משולמים דמי הבראה במועד קבוע, יהיה זכאי עובד שלא השלים שנה מלאה עד למועד זה, במועד התשלום הבא, לתשלום רטרואקטיבי על חלק השנה היחסי שעבד.  

 

 לכמה ימי הבראה בשנה זכאי העובד?

מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד בשנה נקבעים בהתאם לוותק שלו ולפי ההסדר החל במקום עבודתו, ובלבד שלא יפחת מזה הקבוע בהסכם הקיבוצי הכללי שהוראותיו הורחבו בצווי הרחבה על כלל המשק.  

 

כיצד מחושב התשלום?

  

חישוב דמי ההבראה מבוצע לפי הנוסחה הבאה:
אחוז משרה*מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד*תעריף ליום הבראה=דמי הבראה
 
האם תקופת היעדרות נחשבת במניין התקופה לתשלום דמי הבראה?

בקביעת תקופת הזכאות אין להביא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.
למען הסר ספק יובהר, כי לקביעת זכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה על פי חוק.
  

 

האם דמי הבראה הינם חלק מן השכר הקובע לתשלום הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים?
 
דמי הבראה אינם חלק מן השכר הקובע לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת.

יחד עם זאת, במידה וקיים נוהג במקום העבודה או הסכם בין העובד למעביד בדבר הכללתו של רכיב זה בשכר הקובע, הרי שיש לפעול בהתאם לנוהג או להסכם כאמור.  

 

 

 

פירוט ימי הבראה להם זכאים העובדים לפי מגזר עבודה

א. עובדים במגזר הפרטי עליהם חל ההסכם הקיבוצי הכללי:


 
עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה - 5 ימי הבראה .
מהשנה השנייה ועד השנה שלישית - 6 ימי הבראה.
מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית- 7 ימי הבראה.
מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה - 8 ימי הבראה.
מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה - 9 ימי הבראה.
מהשנה העשרים ואילך לעבודה- 10 ימי הבראה.


ב. עובדים במגזר הציבורי שעליהם חלות הוראות התקשי"ר:-
3 שנים ראשונות - 7 ימי הבראה.
מהשנה ה-4 עד ה-10- 9 ימי הבראה.
מהשנה ה- 11 עד השנה ה-15 - 10 ימי הבראה.
מהשנה ה- 16 עד השנה ה-19 - 11 ימי הבראה.
מהשנה ה- 20 עד השנה ה-24- 12 ימי הבראה.
מהשנה ה- 25 ואילך- 13 ימי הבראה

למידע נוסף02-6537272