חפש

עדכונים בחוק דמי מחלה

בחוק דמי מחלה הוכנסו שינויים המשפרים את יכולתו של העובד להעדר מעבודתו לצורך טיפול בקרובי משפחתו הזקוקים לכך:
 
בסעיף הדן בהיעדרות לצורך טיפול בהורה של העובד או של בן זוגו, התלוי בעזרה של הזולת לצורך ביצוע פעולות יומיומיות נמחקה ההגבלה על גילו של ההורה, וכיום ניתן לנצל זכות זו, בשעת הצורך, גם אם להורה טרם מלאו 65.
 
בסעיף הדן בהיעדרות לצורך טיפול בילד בעל מגבלות, הוגדלה מכסת ההיעדרות המותרת מ 15 ימים בשנה ל18 ימים.
 
בנוסף, נקבע בחוק כי הורה לילד בעל מוגבלות יוכל להעדר מעבודתו עד 52 שעות במהלך השנה לצורך טיפול בילד בלי לפגוע בשכרו, ובלי לחייב את יתרת ימי המחלה שלו. זכות זו אף מוכפלת במידה ומדובר בהורה יחיד, או במקרה שההורה השני עובד ואינו מנצל זכות זו. בחוק נקבעה גם הסתייגות בסעיף זה, ובה נקבע שסעיף זה אינו חל במקרה של מוגבלות שצפויה לחלוף בתוך פחות מ60 יום ואינה צפויה להישנות.