חפש

דירוג מינהלי

דירוג זה משמש לצורך הגדרת עובדים במגזר הציבורי שאינם בעלי תואר אקדמאי. בשונה מדרוגים אחרים, בדירוג זה, התפקיד אותו ממלא העובד אינו משפיע על הדירוג, אך  משפיע על קביעת הדרגה והתוספות להן יהיה זכאי העובד. בנוסף, גם מתח הדרגות ומשך השהיה בכל דרגה משתנה בהתאם לתפקיד אותו ממלא העובד.

 

תוספות השכר הניתנות לעובד המדורג בדירוג מינהלי כוללות תוספות הנובעות מעצם ההגדרה כעובד בדירוג מנהלי (לדוגמה תוספת איזון, תוספת 2001 ועוד), ותוספות ייחודיות לסקטורים או לתפקידים מסוימים (למשל תוספת סייעות).

 

דוגמאות לתפקידים בדירוג זה:

 

סייעות לגננות, מזכיר, עובדי ניקיון, פקידים, סדרנים ועוד.